ตอนที่ 4. การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจผิดด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบเก่าที่มุ่งเน้นแต่ซื้อ โฆษณาและวัดผลไม่ได้ สู่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบใหม่ที่ต้นทุนตํ่าแต่ผลลัพธ์สูงและ ได้ผลพิสูจน์มาแล้ว

Complete and Continue