Previous Lesson Complete and Continue  

  ตอนที่ 7. กลยุทธ์ 9 ขั้นตอนในการวางผังกลยุทธ์ดิจิทัลให้ประสบผลสําเร็จ (9 Steps Blue Print) ขั้นตอนที่ 1) ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ลูกค้าของคุณคือใคร? เขามีปัญหาอะไร? รู้เขา-รู้เรา ก่อนออกรบ! (Target Marketing & Customer Insight)

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock